"Fiat justitia pereat mundus / Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun." Roma Atasözü

Ayanoğlu Hukuk Bürosu
MAKALELER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

31.10.2011

Av. Aydın AYANOĞLU

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

31.10.2011

Av. Aydın AYANOĞLU

MADDE 1 – (1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

31.10.2011

Av. Aydın AYANOĞLU

MADDE 1 – (1) Genel Kadastronun amacı 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1. Maddesi gereği; “Ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” Tanımı ise yine maddenin son cümlesinde de belirtildiği gibi; “ Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını tespit etmek" tir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

31.10.2011

Av. Aydın AYANOĞLU

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TÜRK GENEL KADASTROSUNUN SORUNLARI - I - ORMAN KADASTROSU İLE GENEL KADASTRO ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARA GENEL BAKIŞ

12.09.2011

Av. Aydın AYANOĞLU

Genel Kadastronun amacı 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1. Maddesi gereği; “Ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” Tanımı ise yine maddenin son cümlesinde de belirtildiği gibi; “ Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını tespit etmek" tir.